Logowanie

lub przez swoje konto na Filomie

Nie pamiętasz hasła?

lub Utwórz konto
Regulamin
 1. Definicje
  Usługodawca
  - Właścicielem serwisu filoma.org (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

  Jarosław Zieliński TwojaNauka.pl

  ul. Wita Stwosza 16

  50-148 Wrocław

  NIP 9131556978

  REGON 021693372

  BZ WBK 83 1090 1522 0000 0001 1750 6790

  Użytkownik
  - korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
  Usługi
  - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
  Regulamin
  - niniejszy regulamin, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług.
  Serwis
  - serwis www.filoma.org, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w Regulaminie; ilekroć w Regulaminie mowa o Serwisie, należy przez to rozumieć także dministratora.
  Administrator
  - Właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem.
  Treść
  - wszelkie treści umieszczane przez Administratora w Serwisie
 2. Wstęp – Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.filoma.org dostępnego również pod wszystkimi poddomenami tego adresu, a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
  2. Serwis prowadzony jest przez J.Zieliński TwojaNauka.pl z siedzibą we Wrocławiu.
  3. Firma J.Zieliński TwojaNauka.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian Regulaminu.
  4. Korzystanie z usług serwisu www jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  5. Przed skorzystaniem z Serwisu użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na Stronie i zaakceptować regulamin w sposób określony przez właściciela serwisu. Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień Regulaminu.
  6. W celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych treści i usług oferowanych przez właściciela Serwisu, użytkownik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z Regulaminem.
  7. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  8. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  9. Podstawowe korzystanie z Serwisu nie wymaga od Użytkownika płatnej rejestracji.
  10. Dostęp do rozszerzonej wersji serwisu wymaga dokonania rejestracji płatnej, w formie określonej przez właściciela serwisu w dalszej części niniejszego regulaminu.
  11. Dokonując rejestracji użytkownik ma obowiązek:
   • Wypełnić formularz rejestracyjny podając prawdziwe dane osobowe, poprawny adres email i wszelkie inne informacje zgodne ze stanem faktycznym.
   • Dane do logowania (email i hasło) mogą być używane wyłącznie przez jedną osobę.
   • Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swojego konta i hasła.
   • Użytkownik jest odpowiedzialny za aktywność w ramach swojego konta.
   • Używając darmowego konta użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie reklam.
   • Płatne konta przeznaczone są dla użytkowników dokonujących opłaty rejestracyjnej w formie określonej przez właściciela serwisu.
   • Rejestrujący płatne konto musi być jedynym użytkownikiem konta.
   • Jedna osoba może korzystać z jednego płatnego konta.
   • Pojedyncze konto może być używane jednocześnie przez maksymalnie jednego Użytkownika, rozpoznawanego przez adres IP.
   • Użytkownik nie może używać Serwisu w żadnym nielegalnym celu. Nie może łamać prawa używając serwisu (w szczególności prawa autorskiego).
   • Złamanie któregokolwiek z postanowień regulaminu może powodować zablokowanie lub usunięcie Konta.
  12. W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze Użytkownika. Tą informację serwer może odczytać w trakcie połączenia się z Serwisem z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, w tym danych adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. W Serwisie technika „cookies” wykorzystywana jest w celach prowadzenia statystyk oglądalności oraz identyfikowania Użytkownika w procesie logowania.
  13. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu , a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.
  14. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.
  15. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
  16. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 3. Zakres usług
  1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
   1. możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (lekcji video, tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
   2. udostępnianie Użytkownikom aplikacji, wyszukiwarek itp.;
   3. możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu.
 4. Ochrona własności intelektualnej
  1. Treść stron internetowych oraz materiałów prezentowanych w Serwisie jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
  2. Treść Serwisu nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez zgody Właściciela serwisu.
  3. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
  4. Użytkownikom przysługuje prawo korzystania z umieszczonych w Serwisie Treści jedynie na własne potrzeby, w celach nie mających charakteru komercyjnego.
 5. Wymagania techniczne
  1. Korzystanie z usług Serwisu wymaga dostępu do sieci internet i korzystania z przeglądarki internetowej Firefox 3.0+, Opera 7.0+, Google Chrome 14.0+ lub kompatybilnej, z włączoną opcją "cookies" i "javascript", o rozdzielczości ekranu przynajmniej 1024x600.
  2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci internet po stronie Użytkownika.
 6. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu
  2. Konto Użytkownika, który udostępnił nieupoważnionym osobom hasło dostępu do swojego płatnego konta upoważnia Właściciela serwisu do zablokowania konta.
  3. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
  4. Korzystając z Serwisu użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  5. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta ).
  6. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
  7. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.
 7. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
  1. Podany adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do wysyłania wiadomości związanych z działaniem Serwisu oraz przesyłania treści reklamowych i informacji handlowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze promocyjnym - możliwość korzystania z usługi nie jest uzależniona od zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.
  2. Użytkownik także akceptuje politykę prywatności dostępną na stronie polityka prywatności w stopce każdej podstrony Serwisu.
  3. Rejestrując się w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Usługodawcę, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu w tym optymalizacji przez nas przebiegu procesu nauki na podstawie analizy danych statystycznych), przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do powiadamiania Usługodawcy o każdej zmianie danych kontaktowych. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika błędnych danych lub niepowiadomienia Usługodawcy o zmianie danych.
 8. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela Serwisu
  1. Informacje zawarte w Serwisie, a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
  2. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników o tym fakcie.
  3. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do Serwisu a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od Właściciela niezależnych.
  4. Właściciel dokłada wszelkich starań, by Użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Serwisie.
  5. Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w Serwisie przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe.
  6. Właściciel zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
  7. Właściciel zastrzega, iż może dokonywać zmian w treściach płatnych usług dostarczanych dla Użytkownika.
 9. Zawarcie umowy świadczenia usług
  1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, lub wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu. Zawarcie niektórych umów świadczenia Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
  2. Właściciel Serwisu określa w Serwisie rodzaje świadczonych przez siebie usług, które wymagają dokonania rejestracji i stosownej opłaty.
  3. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Samo zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie nie zobowiązuje go do zakupu dostępnych usług.
 10. Płatności i faktury VAT
  1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika stosownej opłaty, celem dostępu do niektórych informacji zawartych w Serwisie.
  2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian cen sprzedawanych usług.
  3. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat Usługodawca określa w Serwisie.
  4. Rodzaje oraz wysokości opłat dostępne są w zakładce Serwisu – kurs maturalny.
  5. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po wpłynięciu należności na konto Usługodawcy, lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi zamówioną usługę jeszcze przed wpłynięciem należności, o ile Użytkownik prześle potwierdzenie dokonania wpłaty.
  6. Pośrednikiem płatności w Serwisie jest serwis przelewy24.pl, którego właścicielem jest firma DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
  7. Za zakupione płatną usługę w Serwisie w postaci kursów internetowych, możliwe jest otrzymanie faktury VAT. W tym celu należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury) najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu. W cenie kursów prowadzonych w formie e-usługi uwzględniona została stawka 23% VAT.
 11. Reklamacje
  1. Reklamacja składana przez Użytkownika Serwisu w związku z niewykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

   dane teleadresowe osoby składającej reklamację,

   nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja,

   uzasadnienie.

  2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną do Serwisu poprzez formularz kontaktowy na stronie kontakt. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z
   • korzystania Serwisu i usług w nim dostępnych,
   • niemożliwości użycia Serwisu lub usług w nim dostępnych,
   • błędnego działania Serwisu,
   • nieprawidłowego korzystania z serwisu filoma.org przez Użytkownika,
   chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 12. Ograniczenia
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dziennej ilości tworzonych kont przez poszczególnych użytkowników lub z poszczególnych internetowych adresów IP. Ograniczenia będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości świadczenia usług istniejącym użytkownikom.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dziennej ilości danych wprowadzanych do poszczególnych kont lub z poszczególnych internetowych adresów IP. Ograniczenia będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości świadczenia usług istniejącym użytkownikom.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
  2. Zachęcamy użytkowników do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony – będziemy zawsze informować niezwłocznie o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatności.
  3. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
  5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownicy mogą kierować na adres poczty elektronicznej kontakt
  6. Regulamin wchodzi w życie dnia 17 września 2011. Ostatnia zmiana regulaminu nastąpiła dnia 10 kwietnia 2012

Rejestracja

Podaj poprawny adres e-mail. Wyślemy Ci link aktywujący Twoje konto.

Wypełniając formularz i klikając przycisk Utwórz konto, akceptujesz nasz regulamin

×

Logowanie

Zaloguj się przez

lub przez swoje konto na Filomie

Nie pamiętasz hasła?

lub Utwórz konto
×

Szukaj

Nasza wyszukiwarka jest zbudowana tak aby maksymalnie ułatwić Ci odnalezienie interesujących Cię treści. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty zalecamy wpisywanie:

 • Treść zadania lub jego fragment
 • Listę słów kluczowych, które sprawiają Ci największy problem
 • Nazwę działu lub poddziału
×